Έλεγχος μετά την τοποθέτηση του Pig Tail στο νεφρό

Έλεγχος μετά την τοποθέτηση του Pig Tail στο νεφρό